Pozwolenie na budowę - nowe przepisy! | homify

Pozwolenie na budowę—nowe przepisy!

Anna Stachurka Anna Stachurka
KROPKA STUDIO'S PROJECT Modern Houses by Kropka Studio Modern
Loading admin actions …

Od lipca tego roku weszły w życie i stały się obowiązujące nowe przepisy prawa budowlanego, które szczególnie Was mogą zainteresować!

Staranie się o pozwolenie na budowę, stało się niemal synonimem urzędniczego piekła, do którego wysyłano każdego, kto śmiał podnieść rękę na swoją własność. Szczęśliwie dla wszystkich mających w planach od lipca budować, przebudować czy nadbudować swoje jednorodzinne domy oraz wyszczególnione poniżej budynki gospodarcze pojawia się duże ułatwienie—pozwolenie na budowę już nie będzie potrzebne! 

Precyzując budynki gospodarcze, do których pozwolenie na budowę już się nie odnosi to według litery prawa: wolnostojące parterowe budynki, w czym zawierają się przydomowe ganki, oranżerie (czyli zimowe ogrody), altany, a także garaże. Ważnym jednak warunkiem jest to, aby ich zabudowa nie przekroczyła 35 metrów kwadratowych, w przeciwnym razie będzie potrzebne standardowe pozwolenie na budowę. 

1. Co jest potrzebne, skoro już nie pozwolenie na budowę?

KROPKA STUDIO'S PROJECT Modern Houses by Kropka Studio Modern
Kropka Studio

KROPKA STUDIO'S PROJECT

Kropka Studio

Aby cieszyć się w pełni zrealizowanym projektem (takim  jak na przykład ten autorstwa Kropka Studio) wystarczy złożyć zgłoszenie budowy z projektem. Pozwolenie na budowę wymagało długiego czasu oczekiwania, a jeszcze dłuższego czasu na zebranie wymaganych dokumentów. Tym różni się zgłoszenie budowy od pozwolenia na budowę, że zarówno objętość składanych dokumentów jak i czas ich gromadzenia oraz uzyskiwania zgody znacznie się skraca.  Do tej pory pozwolenie na budowę nie było wymagane tylko w sytuacjach niewielkiej zmiany tj. nie naruszających konstrukcji budynku, dla przykładu były to między innymi: zmiany pokrycia dachowego, wymiany okien bez zmiany ich wielkości, wstawienie okna dachowego bez naruszenia konstrukcji, zamurowanie okna czy drzwi.

2. Czy każdy dom podlega zgłoszeniu budowy?

Nie każdy. Najważniejsze rozróżnienie pomiędzy domami wymagającymi pozwolenia na budowę od tych, dla których jest to zbędne bazuje na pojęciu obszaru oddziaływania budynku. Dokładniej rzecz ujmując chodzi o taki obszar oddziaływania budynku, który nie przecina granicy działki, na której jest planowana inwestycja. Oznacza to, mówiąc kolokwialnie, że dom zwyczajnie nie jest uciążliwy dla sąsiadów.

​3. Co jest brane pod uwagę przy wyznaczaniu obszaru oddziaływania budynku?

Chodzi o to, aby precyzyjnie określić czy obiekt swoją wielkością czy też usytuowaniem będzie wpływał na działkę sąsiada. Kwestie, które podlegają analizie wynikają bezpośrednio z prawnie określonych warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki oraz ich usytuowania na działce. Wymienimy te najważniejsze i najbardziej charakterystyczne: 

kwestia zacienienia – dom nie może wpływać na ograniczenie dopływu światła do sąsiednich, ale już istniejących budynków, 

bardzo istotna – ochrona przeciwpożarowa, budynki powinny zachować odpowiednią między sobą odległość tak, aby przeciwdziałać roznoszeniu się ognia,  

planowany budynek nie może ograniczać sąsiadów w swobodnym usytuowaniu swojego domu, ale także nie wadzić takim obiektom jak ich studnie czy oczyszczalnie,  

przepisy ochrony środowiska, czyli wszystko to, co mogłoby ulec zniszczeniu na skutek budowli, a w szczególności chroniona przyrody czy zabytki. 

Musi to być zatem niezależny budynek, nie przekraczający dopuszczalnych odległości  - taki, jak w tej pięknej realizacji autorstwa XYStudio.

4. Jak wygląda proces zgłoszenia budowy?

Na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac budowlanych należy dokonać zgłoszenia. Czyli właściwie należy dostarczyć plik wymaganych dokumentów (pozwolenie na budowę wymagało ich znacznie więcej)—dokładną listę znajdziecie poniżej. 

Po otrzymaniu dokumentacji właściwy organ (czyli najczęściej starosta) mają 30 dni na wydanie opinii. W tym czasie mogą zgłosić sprzeciw, co oznacza wejście na standardową ścieżkę i walkę o pozwolenie na budowę lub nie wnosić sprzeciwu. Projekt w tej sytuacji zostaje soczyście ostemplowany po czym jeden dokument pochłaniają czeluście urzędu, drugi trafia do inwestora (tak, do nas), a trzeci biegiem leci do nadzoru budowlanego. Może zdarzyć się taka sytuacja, że otrzymamy postanowienie nakładające na nas obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów. Zawsze wtedy podany jest termin, do którego mamy czas na ich dostarczenie. Gdy tego terminu nie dopełnimy to wtedy ten proces może zostać przerwany i odliczanie znów zacznie się do 30 dni od momentu uzupełnienia dokumentów.

5. Jakie dokumenty są wymagane?

W skład tego papierowego dorobku nienarodzonego jeszcze budynku, którego budowę zgłaszamy, wchodzą:

4 egzemplarze projektu architektoniczno – budowlanego,

dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (akt własności, umowa dzierżawy),

warunki zabudowy lub (w pierwszej kolejności) wyrys, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zaświadczenia o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych; Informację o obszarze oddziaływania obiektu (wyjaśniamy powyżej), 

dodatkowo jeżeli sytuacja tego wymaga—wszelkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia określone szczególnymi przepisami prawa, a dotyczą one takich kwestii jak ochrona przyrody, ochrona przeciwpożarowa itp.  Są to jednak sytuacje rzadsze w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

6. Jaka jest rola architekta lub projektanta?

Oprócz tego, że nasz główny projektant, architekt opracowuje nam projekt, to okaże się naprawdę niezbędny na etapie przygotowywania dokumentacji. To jego projekt architektoniczno – budowlany jest przedkładany w 4 egzemplarzach właściwemu organowi. Ale jego rola jest niezbędna w innym, ważnym momencie. Rozstrzyga on spór—pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy. Korzystając z opasłego tomu prawa budowlanego oraz rozporządzenia o warunkach technicznych budowli i ich usytuowania na działce wnikliwie przeprowadza analizę i rozstrzyga o drodze postępowania administracyjnego. Całą tę analizę zawiera w dokumencie stanowiącym informację o obszarze oddziaływania obiektu jeżeli pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Dbajmy więc o naszych architektów! Tacy wcale nie Anonimowi Architekci profesjonalnie wesprą nas w tym procesie.

7. Zgłoszenie budowy, a pozwolenie na budowę—najważniejsze różnice

Zaczniemy jednak od podobieństwa. Do tej pory wnioski o pozwolenie na budowę należało przedkładać we właściwym organie administracji architektoniczno—budowlanej, który najczęściej stanowił Starosta. I to się nie zmieniło. W momencie, gdy główny projektem określi, że budowla nie kwalifikuje się na pozwolenie na budowę, wystarczy, że przedłoży wniosek zgłoszenia u tego samego organu jak dotychczas. 

Najważniejszym dokumentem takiego zgłoszenia jest projekt architektoniczno—budowlany (czym on jest oraz jakie inne dokumenty są potrzebne opisujemy poniżej). Pozwolenie na budowę wymagało dostarczenia oświadczeń od wszystkich dostawców energii, ciepła, gazu, wody, odbioru ścieków (sporo nie?), a także warunków przyłączenia budynku do wszystkich wymaganych sieci. Obecnie na etapie planowania, czyli jeszcze przed rozpoczęciem budowy nie ma takiej potrzeby przedkładania tych wszystkich dokumentów. Zgodnie z interpretacją ustawodawcy wprowadzając tę zmianę, chodziło o umożliwienie podjęcia samodzielnej decyzji, na którym etapie chcemy dokonać tych formalności. To, czy budynek posiada wszelkie podłączenia do niezbędnych mediów będzie, inaczej niż to wymagało pozwolenie na budowę, weryfikowane dopiero na etapie oddawania do użytku. No ale kto nie chciałby mieć wody w domu! 

Skraca się również czas wymagany na złożenia dokumentów. Pozwolenie na budowę możemy omijając szerokim łukiem (wydawanie pozwolenia mogła zająć nawet rok!) ciesząc się 30 dniowym okresem tj. 30 dni przed planowym rozpoczęciem prac budowlanych należy przedłożyć stosowne dokumenty. 

Skróceniu ulega też tak zwana milcząca zgoda, jeżeli do 30 dni nie otrzymamy żadnej informacji zwrotnej, oznacza to zgodę i mamy prawo domagać się zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia.  

Pozwolenie na budowę nakładało obowiązek zgłaszania na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych fakt ich rozpoczęcia. Brzmi nielogicznie? To dobrze, że ustawa znosi ten obowiązek.  

A jeżeli planujecie samowolę budowlaną (czego nie polecamy!) To można wystąpić z wnioskiem o umorzenie (całkowite zlikwidowanie) lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za jej dokonanie. Pozwolenie na budowę takiej możliwości nie dawało.

8. Jednym słowem…

… liczymy, że wszystkie informacje tu zawarte okażą się dla Was użyteczne i choć trochę rozjaśnią zawiłości procesowe. Nowe prawo wprowadza parę istotnych ułatwień dla osób budujących prywatnie. Dlatego mamy nadzieję, że sprawdzą się również w praktyce! Życzymy domów, którymi można się zachwycić!

Modern Houses by Casas inHAUS Modern

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!